Archive for Buena Laoang

Ag-Abroadak Kuma, Asawak

Our Ilocana contributor is a serious blogger, educator, and a graduate of the UP-Diliman's Department of English and Comparative Literature (DECL), a Center of Excellence in Literature and in the English Language in the Philippines. She writes in Tagalog, Ilocano and English.

The poem is a dialogue between a husband and wife that was mainly carried by text messenging. It shows conflicting views  with the wife offering a more conservative stance while the husband, inspired by a 'balikbayan friend', contemplates  working abroad for better opportunities. 

Agur-urayak kengka, simmangpet Iti “text” mo kenyak, Maka-abroad ak tu man met kuma asawak Dattuyak gayyem ko, naggapu idiay Dallas.   Mayat ngatan ti bumaknang Agay-ayab pay isuna idiay bistruan Naganas ngatan a maygatangak Kanayon a litson ti pamilyak nga awidan.   In-“reply” ko met:  Mayat dayta a arapaap Ngem ana ngatan ti lid-liday na nu haan agkakadwa? Mayaten a makaawid ka, nasalun-at, Naragsak tayo nga ag-iinnisturya.   Idi kuwan, nagsipngeten Kinnit ti lamok ti kadwa mi dagiti annak mo idiay ruaren Gasyan kami maturugen Idi simmangpet ka- napnek ka ti araken.   Ti abroad ket mayat, aglalo nu maysa a bakkat Ngem ti simple a biag, haan ko pay la isukat Nu laeng ti papanan na ti ado nga kuwarta ket kasta Ay haanen- nu agur-uray met latta ti pamilya.   Dimo ammo iti daras ko nga nangipalpas, sangwanan ti pag-pagay, arakup ti angin nga pariir a palamuyuten napnu ti init ken ayat ayti pagbadum kuma inton bigat nu rubwatak ti nagaget a rumaep nga asawak.   September 2011  

Idi Nagawidak Diay Pilipinas

Our Ilocana contributor is a serious blogger, educator, and a UP Diliman schooled English major. The poem is about an OFW mother who after working abroad finally returns to her country. She laments about what she saw upon her arrival and realized she may not want to leave her family again.

Idi Nagawidak Diay Pilipinas

Aytoy ti istorya ti napan ko pinagawid

diay Pilipinas.

Iti rigat ti bumirok, ken may-yadayo

Adda pay dimmanun a balita da kenyak

A ni asawak- agpas-pasasa iti biag

Isu, uray kasanu ti kinangina ti flight,

Napanak a daras, simmugod ak

I-igkas kon ti makisina, ay haan kon mauray

A dumanon tuy pungtot ti biag.

Idi simmangpetak, atoy ti nadanunak

Nakaturog ti tallo nga annak

Ni asawak, naka-idda met, nagwara iti bot-bote

Ti gatas.

Niriing ko, in-ruar amin a marikriknak..

“Pasensiya kan, nabannuganak laeng..”

Kunana kenyak.

“Nagsiyaaten asawak, ta adda kan,

Ditoy ka lattan kuma Pilipinas

Adiay dolyar a maaw-awat, madi na mapunwan

Ti rikriknak- mailiwak, marigatanak

A awan ka nga abayak.”

Nu pababaen ti isturyak

ket atoy laengen ti ibagak-

Kalpasan ti amin a inko pinag-il-ilem,

immarakup pay laeng iti asawak,

Ti kunana, “nagsiya-aten ta nagawid ka,

addan ti makadwak..”

sa timmallikod, sa ko nangeg-

a nagregreg dagiti napispis-it a lua na...

Ngem idi simmangu, iti inna impakita-

aydi nalawag latta nga rupa na.

Awanen, awanen sabali a kasla ti asawak..

uray haan isuna ti natagari nga agayat,

Ammo kon itan, di nak uray man pay kaanu, isukat

wenno itulok na a mapasaktan ti riknak..

Awanen, awanen ti sabali a kayat ko

Napukaw iti amin a rantak nga sumina

ta iti sangwanak, dattoy ti asawak

a pakasarak, ulit-uliten man sangapulo nga biag

isu ket kakabsat, iti inyumay ko

iyayab. umay kayon to nga maki-baili, ta

talaga ipartiak, maykayon ta palayusen tayo

iti arak nga esteytsayd!