Tag Archive for intention to go abroad

Ag-Abroadak Kuma, Asawak

Our Ilocana contributor is a serious blogger, educator, and a graduate of the UP-Diliman's Department of English and Comparative Literature (DECL), a Center of Excellence in Literature and in the English Language in the Philippines. She writes in Tagalog, Ilocano and English.

The poem is a dialogue between a husband and wife that was mainly carried by text messenging. It shows conflicting views  with the wife offering a more conservative stance while the husband, inspired by a 'balikbayan friend', contemplates  working abroad for better opportunities. 

Agur-urayak kengka, simmangpet Iti “text” mo kenyak, Maka-abroad ak tu man met kuma asawak Dattuyak gayyem ko, naggapu idiay Dallas.   Mayat ngatan ti bumaknang Agay-ayab pay isuna idiay bistruan Naganas ngatan a maygatangak Kanayon a litson ti pamilyak nga awidan.   In-“reply” ko met:  Mayat dayta a arapaap Ngem ana ngatan ti lid-liday na nu haan agkakadwa? Mayaten a makaawid ka, nasalun-at, Naragsak tayo nga ag-iinnisturya.   Idi kuwan, nagsipngeten Kinnit ti lamok ti kadwa mi dagiti annak mo idiay ruaren Gasyan kami maturugen Idi simmangpet ka- napnek ka ti araken.   Ti abroad ket mayat, aglalo nu maysa a bakkat Ngem ti simple a biag, haan ko pay la isukat Nu laeng ti papanan na ti ado nga kuwarta ket kasta Ay haanen- nu agur-uray met latta ti pamilya.   Dimo ammo iti daras ko nga nangipalpas, sangwanan ti pag-pagay, arakup ti angin nga pariir a palamuyuten napnu ti init ken ayat ayti pagbadum kuma inton bigat nu rubwatak ti nagaget a rumaep nga asawak.   September 2011